Zákonná práva zahraničních zaměstnanců pracujících v Irsku

Cílem této části je poskytnout základní a nejdůležitější informace o zaměstnaneckých právech. Níže uvedené údaje nedávají kompletní přehled všech práv zaměstnanců, ani přesně necitují zákony či právní předpisy. Detailní informace poskytne Oddělení informací o zaměstnaneckých právech Ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanost (the Employment Rights Information Unit of the Department of Enterprise, Trade and Employment). Formulář pro podání stížnosti týkající se práv zaměstnanců je k dispozici také na tomto oddělení.

Employment Rights Information Unit

Department of Enterprise, Trade and Employment

Davitt House, Adelaide Road , Dublin 2

Tel.č.: (01) 631 3131. Fax: (01) 631 3329

Lo-Call Telephone service (01): 1890 201 615

Website: www.entemp.ie
E-mail: erinfo@entemp.ie
Důležité upozornění
1)
Personální agentury musejí být držiteli licence v souladu s irským právem a nesmějí si od zaměstnanců účtovat poplatky za zprostředkování práce.
2)
Zaměstnavatel nemůže nechat zaměstnance zatknout policií, ani ho nechat deportovat z Irska. Toto se může stát pouze v souladu se zákonem a platnými právními předpisy.

Pracovní podmínky

Pracovní podmínky jsou předmětem dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nicméně pracovní smlouva musí obsahovat minimální zákonem daná práva a povinnosti, které uvádíme v tomto dokumentu.

Podle Zákona o pracovních podmínkách z roku 1994, 2001, je zaměstnavatel povinen dát zaměstnanci písemnou informaci týkající se „důležitých pracovních podmínek“ v průběhu prvních 2 měsíců od nástupu do zaměstnání.

Tato písemná informace / pracovní smlouva musí obsahovat:

Jméno a adresa zaměstnavatele
Místo výkonu práce
Název pracovní pozice/pracovní náplň
Datum začátku pracovního poměru
Pokud se jedná o dočasný prac. poměr, je potřeba uvést předpokládanou dobu trvání prac. poměru
Pokud se jedná o prac. poměr na dobu určitou, je potřeba uvést datum ukončení prac. poměru
Výše mzdy
Způsob vyplácení mzdy (týdně/měsíčně)
Pracovní doba (včetně přesčasů)
Nárok na přestávky v práci
Nárok na dovolenou
Úpravy týkající se pracovní neschopnosti
Důchodové pojištění
Výpovědní doba, jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele
Odkaz na kolektivní ujednání, která ovlivní tuto pracovní smlouvu
Uvedení práva zaměstnance vyžádat si kdykoli během trvání prac. poměru od zaměstnavatele vydání písemného prohlášení o průměrné hodinové mzdě za předchozích 12 měsíců (Zákon o minimální mzdě z roku 2000)
Odměna – minimální mzda

Dospělý pracovník s předchozí praxí má dle Zákona o minimální mzdě z roku 2000 nárok na minimální hodinovou mzdu ve výši 7.65 Euro. Takovýto pracovník musí mít minimálně dvouletou praxi v jakémkoli zaměstnání od té doby, co dovršil 18 let věku. Dva roky v pracovním poměru, na které se tu odkazuje, nemusejí být u stejného zaměstnavatele, ve stejném odvětví, ani na území Irska. Všichni pracovníci starší 18ti roků mohou nárokovat tuto minimální mzdu.

Pracovníci v prvním roce v zaměstnání od doby, kdy dovršili 18ti let věku, mají nárok na min. mzdu ve výši 5,60 Euro za hodinu.
Pracovníci ve druhém roce v zaměstnání od dovršení 18ti roků mají nárok na 6,30 Euro za hodinu.

Výše minimální mzdy se průběžně mění. Přesné informace o její současné výši můžete získat na oddělení informací o zaměstnaneckých právech (Employment Rights Information Unit), viz výše.

Pracovní doba / Dovolená
Zákon o organizaci pracovní doby z roku 1997 (The Organisation of Working Time Act) upravuje práva zaměstnanců v následujících oblastech:
Maximální týdenní pracovní doba
Průměrný pracovní týden sestává maximálně ze 48 hodin, zprůměrováno za 4, 6 nebo 12ti měsíční období.
Minimální délka odpočinku / přestávek v práci
Zaměstnanec má nárok minimálně na:
Odpočinek po dobu min. 11 po sobě jdoucích hodin v průběhu 24 hodin
1x týdně odpočinek po dobu 24 hodin, kterému předcházel odpočinek v délce 11 hodin
15 minut odpočinku za každé odpracované 4,5 hodiny, 30 minut odpočinku za každých 6 hodin práce
prodavači, kteří pracují déle než 6 hodin a jejichž pracovní doba probíhá mezi 22,30 a 14,30 mají nárok na hodinovou přestávku v práci v průběhu pracovní doby
Práce v neděli:
Za práci v neděli náleží zaměstnanci zvláštní příplatek anebo placené volno.
Dovolená a státní svátky
Nárok na dovolenou vzniká ode dne nástupu do práce.

Minimální roční dovolená zahrnuje placené volno po dobu 4 pracovních týdnů. Často je ovšem délka roční dovolené závislá na délce pracovní doby zaměstnance. Při plném pracovním úvazku vzniká nárok na týden placené dovolené za každé tři odpracované měsíce. Pracovníci, kteří v průběhu roku odpracují alespoň 1365 hodin mají nárok na plnou čtyřtýdenní placenou dovolenou, s výjimkou roku, ve kterém mění zaměstnání.

Při práci na částečný úvazek představuje nárok na placenou dovolenou 8% z odpracovaných hodin, maximální délka dovolené je však 4 týdny.
Zaměstnanci také mají nárok na 9 státních svátků/dnů pracovního volna ročně, v tomto ohledu Vám může zaměstnavatel nabídnout jednu z následujících 4 možností:
placené volno v den státního svátku nebo
placené volno v jiný den v průběhu měsíce nebo
den navíc roční placené dovolené nebo
denní mzdu navíc

Následuje přehled 9 státních svátků, které se v Irsku slaví:

1. leden
sv. Patrik, 17. březen
Velikonoční pondělí
první pondělí v květnu
první pondělí v červnu
první pondělí v srpnu
poslední pondělí v říjnu
Vánoční svátek – 25. prosince
sv. Štěpán – 26. prosince

Pracující na částečný úvazek mají nárok na volno ve státní svátek, pokud odpracovali alespoň 40 hodin v průběhu 5 týdnů, které bezprostředně předcházely státnímu svátku.

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zákon o neoprávněné výpovědi z pracovního poměru z roku 1977 a jeho pozdější úpravy, vymezují práva a procedury v případě propuštění ze zaměstnání. Obecně platí, že zaměstnanec musí být v pracovním poměru nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců, aby měl nárok vznést požadavek na posouzení neoprávněné výpovědi ze strany zaměstnavatele podle výše zmíněného zákona. Pokud se jedná o zaměstnance, který má pracovní smlouvu uzavřenu s personální agenturou, je za zaměstnavatele v tomto případě považován firma, ve které zaměstnanec vykonává práci a ne personální agentura.

Minimální výpovědní lhůta
Zákon o minimální výpovědní lhůtě z roku 1973 a ve svých pozdějších úpravách, říká, že každý zaměstnanec, který je v zaměstnaneckém poměru alespoň po dobu 13 týdnů, má nárok na minimální výpovědní lhůtu před tím, než jej zaměstnavatel propustí. Tato lhůta se v závislosti na délce pracovního poměru pohybuje od jednoho do osmi týdnů. Zaměstnavatel, který nemůže minimální výpovědní dobu ze své strany dodržet, může zaměstnanci vyplatit náhradu za ušlou mzdu. Minimální výpovědní lhůta ze strany zaměstnance je následující:
13 týdnů až 2 roky v prac. poměru = týdenní výpovědní lhůta

2 roky až 5 let = dvoutýdenní výpovědní lhůta

5 až 10 let = čtyřtýdenní výpovědní lhůta

10-15 let = šest týdnů

více než 15 let = osm týdnů

zaměstnanec, který u jednoho zaměstnavatele odpracoval 13 týdnů, má povinnost podat výpověď s týdenní výpovědní lhůtou, pokud pracovní smlouva neurčuje jinak.

V případě, že jste se svým zaměstnavatelem ve sporu, lze kontaktovat Irské odborové svazy (Irish Trade Unions), které Vám poskytnou zdarma právní poradu.

Irish Congress of Trade Unions
31/32 Parnell Square
Dublin 1
Tel.: +353 1 8897777
Fax: +353 1 8872012
www.ictu.ie