Zdanění

Jak se vypočítá daň ze mzdy
 
Jakmile nastoupíte do zaměstnání, budete také v Irsku ze svého příjmu platit daně. Daň z příjmu za Vás bude odvádět Váš zaměstnavatel přímo Revenue Commissioners (finančnímu úřadu), který vybírá daně jménem irské vlády.
 
Daňový rok v Irsku je shodný s kalendářním rokem, tzn. začíná v lednu a končí v prosinci. Na začátku každého daňového roku dostanete od Revenue Commissioners (fin. úřadu) prohlášení. Toto prohlášení se nazývá „Oznámení o vyměření daňových zápočtů a výši mzdy, od níž se daň počítá zvýšenou sazbou (42%) oproti základní sazbě (20%)“. Z tohoto Oznámení se dozvíte výši Vašich daňových zápočtů a daňovou sazbu, do které Vaše příjmy spadají.
 
Daňové zápočty (Tax credits)
 
Rozdíl mezi českým a irským systémem spočívá v tom, že v Čechách se daňově odpočitatelné položky odečítají z hrubé mzdy, zatímco v Irsku se odečítají až z vypočtené hrubé daně.
 
Daňové zápočty jsou tvořeny různými odpočty a úlevami, které můžete v závislosti na okolnostech uplatňovat. (Každá osoba např. uplatňuje odečitatelnou částku na sebe, dále je také možné uplatňovat odpočet na soukromého zdravotního připojištění, úroky ze splátek hypotéky, atp.) Podrobnosti o daňových zápočtech a jednotlivých daňově odečitatelných položkách jsou uvedeny v prohlášení, které každoročně zasílá Revenue Commissioners (fin. úřad). Tyto informace jsou také k dispozici na finančním úřadu v místě Vašeho bydliště anebo na internetových stránkách Revenue Commissioners.
 
Výše mzdy, od níž se daň počítá zvýšenou sazbou (The Standard Rate Cut-off Point)
 
Standardní daňová sazba u daně z příjmu činí 20%, od určité výše příjmu se ale daň počítá se zvýšenou sazbou.
 
Výši mzdy, od níž se daň bude počítat zvýšenou sazbou (standard rate cut-off point), Vám vypočítá fin. úřad (Revenue Commissioners). Všechny Vaše příjmy přesahující tuto částku budou zdaněny zvýšenou sazbou ve výši 42%.
 
Při výpočtu daně ze mzdy se postupuje následovně:
 
1.
Vypočítejte daň z celého svého příjmu, výsledkem bude „hrubá daň“. Standardní výše daně z příjmu činí 20%, ovšem pouze pro tu část příjmu, kterou Vám určí Revenue Commissioners svým výpočtem. Druhá část příjmu, pokud jeho výše přesahuje „strop“ určený Rev. Commissioners (fin. úřadem), podléhá zvýšené sazbě daně ve výši 42%.
2.
Od vypočtené hrubé daně odečtěte své daňové zápočty. Výsledkem bude výše daně, kterou musíte zaplatit.
 
Jako příklad ukážeme výpočet daně pro svobodnou osobu bez dětí s příjmem 30 000 euro ročně:
 
Krok 1: Spočteme hrubou daň z ročního příjmu 30 000 euro
   
  29 400 euro spadá do standardní daňové sazby ve výši 20% (výše mzdy, od níž se bude daň počítat zvýšenou sazbou - standard rate cut-off point - je 29 400 euro)=5 880 euro. Zbývajících 600 euro podléhá zvýšené sazbě daně ve výši 42% = 252 euro. Celková hrubá daň tedy činí 5 880+252=6 132 euro.
 
Krok 2: Skutečná výše daně
   
  Hrubá daň 6 132 euro mínus daňové zápočty ve výši 1 580 euro = dlužná daň ve výši 4 552 euro. Je důležité si na fin. úřadu ověřit, na jaké daňové zápočty (odčitatelné položky) máte nárok. (formulář IT1)
 
Jak se přihlásit jako plátce daně?
 
Pro více informací o dani z příjmu, daňových úlevách a daňových sazbách kontaktujte finanční úřad (Irish Revenue department).