Nástup do zaměstnání v Irsku

Při nástupu do zaměstnání v Irsku musíte požádat o přidělení tzv. PPS Number (The Personal Public Service Number – osobní číslo pro jednání se státní správou) pro daňové účely. Lze tak udělat při osobní návštěvě pobočky Social Welfare (Úřad sociální věcí) v místě bydliště. Kompletní seznam všech poboček naleznete na www.welfare.ie anebo jej lze získat na irském tel. čísle (01) 7043000.
 • Áras Mhic Dhiarmada, Store Street, Dublin 1.
 • Townsend Street,
  157-164 Townsend St., Dublin 2
 • Při návštěvě na pobočce budete s sebou potřebovat:

 • Průkaz totožnosti (platný cestovní pas) nebo rodný list spolu s platným průkazem totožnosti, na kterém je vaše fotografie (např. řidičský průkaz, průkazka zaměstnance)
 • Doložení místa bydliště
 • Za průkazné doložení místa bydliště se v Irsku považují např. účet za plyn nebo elektřinu, oficiální dopis, výpis z bankovního účtu, nájemní smlouva, ověřený dopis od zaměstnavatele. Pozor, dokument musí obsahovat Vaše jméno a adresu.

  Přidělení „PPS Number“ (osobního číslo pro jednání se státní správou)

  Během 3 až 5 dnů Vám bude na domácí adresu zaslán oficiální dopis informující o přidělení nového PPS Number/osobního čísla. Tento dopis budete moci používat jako doklad o přiděleném čísle při jednání s úřady jako např. finanční úřad, zdravotní pojištění, vyřízení řidičského průkazu, úřady práce, atp.

  O přidělení „PPS Number“ musíte bez odkladu informovat svého zaměstnavatele, který za Vás s finančním úřadem dohodne výši daňových zápočtů (obdoba českých daňových odpočtů, rozdíl je v tom, že se odečítá od již vypočtené daně a ne od příjmu jako v ČR). Do doby než Vám bude „PPS Number“ přiděleno, budete spadat do režimu tzv. přechodné daně (Emergency Tax). Což znamená, že v prvním měsíci v zaměstnání Vám bude placení daně z příjmu odpuštěno, ovšem již od druhého měsíce dojde k výraznému nárůstu daňových odvodů. Počínaje 9. týdnem v zaměstnání začnete automaticky spadat do zvýšené daňové sazby (v Irsku se uplatňují dvě daňové sazby – základní a zvýšená) bez ohledu na výši mzdy. Je tedy důležité, abyste „PPS Number“ nahlásili co nejdříve a vyhnuli se co nejvíce režimu přechodné daně. Více informací poskytnou jednotlivé finanční úřady (Revenue Office).

  Revenue Commissioners
  9/15 Upper O'Connell Street, Dublin 1.
  Tel: 1890 333 425
  Po- Pa: 9:30 - 17:00
  www.revenue.ie

  Při ukončení pracovního poměru Vám zaměstnavatel vydá formulář P45, kterým doložíte finančnímu úřadu, že zaměstnavatel z Vaší mzdy odváděl daně a sociální pojištění (PRSI) přesně podle pokynů, které od místní pobočky finančního úřadu dostal při Vašem nástupu do zaměstnání.

  PRSI (Personal Related Social Insurance) představuje odvody na sociální pojištění z Vašeho příjmu.

  Formulář P45 obsahuje:

 • Hrubou mzdu k datu ukončení pracovního poměru
 • Výše odvedených daní k datu ukončení pracovního poměru
 • Sociální pojištění odvedené k datu ukončení pracovního poměru a počet týdnů, kdy bylo pojištění placeno
 • Daňové zápočty (vysvětlení viz výše), výše mzdy, od níž se daň počítá zvýšenou sazbou (42%) oproti základní sazbě (20%) a přehled sazeb včetně daňových úlev (+zápočtů), které byly použity v průběhu daňového roku pro výpočet daně.
 • Na konci daňového roku dostanete od zaměstnavatele doklad o výši mzdy a výši zaplacených daní a sociálního pojištění, které za Vás v průběhu roku odvedl. Tento doklad se nazývá formulář P60 a skládá se ze dvou částí. Obsahuje záznamy o:

 • mzdě, která Vám byla zaměstnavatelem vyplacena
 • výši daní odvedených za Vás jako zaměstnance
 • odvedeném sociálním pojištění.
 • Pracovní smlouva

  Dbejte na to, aby před Vaším nástupem do zaměstnání došlo k podpisu pracovní smlouvy. Měla by být vyhotovena ve dvou kopiích, obě musejí být podepsány Vámi i zaměstnavatelem. Přečtěte si smlouvu pečlivě a zkontrolujte, zda obsahuje všechny důležité informace. Podrobný seznam všech důležitých součástí pracovní smlouvy naleznete v části Práva zaměstnance, do které se dostanete zde .

  V Irsku je mzda vyplácena dvěma způsoby:

 • týdně – wages
 • měsíčně – salary
 • Prosím, vezměte na vědomí, že pokud dostáváte mzdu týdně, bude Vám první vyplacena nejdříve ve druhém týdnu zaměstnání!