Zákonná práva zaměstnance v Irsku

Pokud v Irsku pracujete a dostáváte za svou práci pravidelnou mzdu, automaticky se předpokládá, že jste vstoupili do pracovního poměru. Dokonce, i když nemáte sepsanou pracovní smlouvu, je z hlediska pracovněprávního dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem považována za uzavřenou.
 
Některá zákonem daná práva zaměstnance jsou nadřazena dohodě (pracovní smlouvě) uzavřené mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, to se týká např. odchodu na mateřskou dovolenou. Pokud není v pracovní smlouvě vymezena anebo je ve smlouvě dohodnuto jinak, než jak stanovuje zákon, má přesto zaměstnanec na mateřskou dovolenou ze zákona nárok.
 
Work Abroad: Working in Ireland: Irish Employment Contract Written Requirements

Celá pracovní smlouva nemusí být uzavírána písemně, ovšem zákon o pracovních podmínkách z roku 1994 stanovuje, že některé části/náležitosti smlouvy písemnou formu mít musejí. Toto ustanovení se však nevztahuje na pracovníky, kteří jsou zaměstnáváni na dobu kratší než 1 měsíc.
 
Každá pracovní smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:
 
Celé jméno zaměstnance a zaměstnavatele;
Adresu zaměstnavatele – pokud se jedná o firmu, je nutno uvést adresu, na které je společnost registrována;
Místo výkonu práce nebo případně konstatování, že zaměstnanec bude práci vykonávat na více místech;
Název pracovního místa, případně popis pracovní náplně;
Datum nástupu do práce;
Přesný popis vykonávané práce, pokud se jedná o smlouvu o provedení práce;
Předpokládaná délka prac. poměru, pokud se jedná o prac. poměr na dobu určitou;
Upřesnění týkající se přestávek v práci a doby odpočinku tak, jak vyžaduje zákon.
 
 
Zkušební doba
 
Pracovní smlouva může obsahovat ujednání o zkušební lhůtě a jejím případném prodloužení. Zaměstnanec propuštěný ve zkušební lhůtě se může dovolávat právní úpravy o nezákonném propuštění, pouze pokud se jedná o čerstvého absolventa s kratší než roční praxí, nebo pokud bylo důvodem propuštění členství a činnost v odborovém hnutí, těhotenství, popř. domáhání se oprávněných nároků spojených s odchodem na mateřskou dovolenou. Zaměstnanec ve zkušební lhůtě má rovněž právní nárok na obdržení veškerých informací, které se týkají pracovních podmínek, nároku na dovolenou a výplatní pásky.
 
Pokud Vám zaměstnavatel nechce poskytnout pracovní smlouvu písemně, můžete podat stížnost u Komisaře pro práva zaměstnanců (The Rights Commissioner Service). Stížnost můžete podat, pokud jste v Irsku v pracovním poměru anebo do 6ti měsíců od jeho ukončení.
 
Příslušné formuláře jsou k dispozici v úřadu Komisaře:
 
The Rights Commissioner Service
  Tom Johnson House
  Haddington Road
  Dublin 4
  Tel: (01) 660 9662